fbpx

באותה מידה בה חשוב למגן את הנכסים שלנו מפני פריצות, יש לייחס חשיבות גם למיגון מפני שריפות. לכן, מערכת גילוי אש תהיה חיונית לא פחות, ולעתים אף יותר, בהגנה על בתינו והעסקים שלנו.

בשל הסכנה הממשית לחיים בפריצת שריפה

ישנם תקנים מחמירים עד מאוד במדינתנו, כשזה מגיע למערכות גילוי אש. ככלל, כל מערכת גילוי אש על חלקיה השונים, תעבור בדיקת תקן 1220.

תקן זה עודכן ב-2015

תפקידו לשמור על תקינות מערכות גילוי האש/עשן בנכס, בהתאם לשתי רמות סיכון – רמה 1 ורמה 2, הנקבעת לפי סוג מבנה. מבנים ברמת סיכון 1 כוללים בתי מגורים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, חניונים בתי ספר ועוד.

במידה ומבנה 1 הוא בניין רב קומות, ייתכן שיקבל רמת סיכון 2. מבנים ברמת הסיכון 2, כוללים מבנים תעשייתיים המאחסנים בתוכם חומרים דליקים, בתי חולים ובתי הבראה, רבי קומות בעלי כל ייעוד שהוא, ועוד.

התקן למעשה מתייחס לכלל מערכות גילוי האש, על כל סוגי הגלאים שייתכנו בה, ואופן התקנתם. הוא מכיל מספר חלקים – חלקים הממוספרים מ-1 ועד 6, וחלקים 10 ו-11.

החלקים החשובים בתקן הנם חלק 3 המתייחס ספציפית לאופן ההתקנה, וחלק 11 מדבר על אופן התחזוקה השוטפת. שאר החלקים דנים במרכיבים השונים במערכת גילוי האש, וחובת הימצאותם במערכת.

  • חלק 1: דן בגלאי העשן במערכת, המיועדים להתקנה בתוך מבנים. סוגי גלאים אלו לרוב יכילו רכיבים חשמליים, אמצעי חישה שונים בתא סגור, ורכיבים נפרדים המסוגלים לזהות עשן. לפי התקן, עליהם לכלול חיבור למקור מתח, למערכת התראה ולמעגל הפעלה מרחוק. בנוסף מאוזכרים בתקן גלאי חום וחלקים נוספים שניתן לשלב בגלאי עשן מסוג זה.
  • חלק 2: דן ביחידות הבקרה ההכרחיות במערכת.
  • חלק 3: חלק זה מתייחס ספציפית לאופן ההתקנה, כאשר את הבדיקה השנתית יש לבצע לפי הכתוב בו, וקבלת האישור הסופי נעשית רק ע”י מעבדה שהוסמכה לכך מטעם מכון התקנים הישראלי.
  • חלק 4: דן בגלאי החום במערכת
  • חלק 5: דן בגלאי עשן עצמאיים
  • חלק 6: דן בהתקני הפעלה ידניים
  • חלק 10: דן בהתקנים להתראת שמע, כלומר בסירנות וצופרים המופעלים אוטומטית בזמן אמת.
  • חלק 11: חלק זה מתייחס לאופן תחזוקת מערכת גילוי האש. לפיו, יש לערוך בדיקה שנתית לתקינות מערכת גילוי האש במבנה הנתון, לאחר שהוסמך רשמית ע״י גורם מקצועי ומכון התקנים. במסגרת ביקורת זו, נבדקים כל חלקי המערכת – הגלאים, הרכזת, החייגן ויתר רכיביה.

אנשים שהגיעו למאמר זה התעניינו גם במידע נוסף על מערכות מתזים מתקדמות.

התקנת ציוד גילוי וכיבוי באתרים שונים

יבוצעו התקנות אלו במפעלים, במחסנים, בבניינים מסחריים ובמוסדות וכו’ על-פי דרישות רשות הכבאות בהתאם לתקנות שירותי הכבאות המתאימות (ציוד כיבוי).

סוג הציוד להתקנה באתר נקבע בהתאם לגודלו, תכולתו וסיכוני האש אשר בו. כמות פרטי הציוד נקבעת כנדרש בתקנות כנ”ל ותתאים למטען אש.

במרבית תקנות שירותי הכבאות המוזכרות קודם קיימת תקנה 3 המעגנת את סמכות רשות הכבאות לדרוש התקנת ציוד כיבוי נוסף לזה הנדרש בתוספות לתקנות, לרבות התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום ועשן.

לכל שאלה פנו אל חברת מצודה המומחים בתחום מערכות גילוי אש >>

Leave a Reply

זקוק לפתרונות אבטחה?

תן לנו להתאים לך חבילת מיגון מותאמת אישית.

מערכות מיגון

לאן אתה הולך?

מגיעה לך פגישת ייעוץ ללא עלות.